سند قانونی دفاترخدمات الکترونیک قضایی

دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با همت و تدرس مسئولین امر در راس آن جناب آقای دکتر حمید شهریاری ایجاد و راه اندازی گردید .

اهداف و رسالت دفاتر خدمات قضایی

اگر جوهر کلام را در لابلای قوانین و مقررات و مکاتبات جهت برقراری دفاتر را بخواهید مطمئنا همگی به اتفاق می‌گویند که هدف تحویل دادخواست جامع و کامل و بدون هرگونه عیب و ایراد به محکمه است حال که رسالت ما مشخص گردیده نحوه نوشتن دادخواست را با همدیگر تحریر می نماییم .

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۱ خود می‌گوید :

دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی مطالب ذیل است:

الف) نام نام خانوادگی و نام پدر خواهان – سن –  اقامتگاه – شغل خواهان

 توضیح: الف) نام نام خانوادگی و نام پدر باید عین آنچه را که توسط اداره ثبت احوال در شناسنامه قید شده است با تمامی پیشوند و پسوند آن نوشته شود و هیچ گونه حرف یا کلمه ای از قلم نیافتد .

ب) سن خواهان دقیقاً نوشته شود تا قاضی پرونده رشید و غیر رشید بودن خواهان را در اجرای ماده ۱۹۰ قانون مدنی تشخیص دهد . ‌

ج) اقامتگاه خواهان نیز مثل سایر مشخصات ایشان باید دقیق و خوانا و قابل شناسایی به صورت نام شهر – میدان –  خیابان بزرگ (شاهراه)-کوچه و پلاک و شماره واحد قید شود .

 د) اگر دادخواست از سوی وکیل یا نماینده قانونی مثل ولی-  قیم و غیره تنظیم میگردد باید سند وکالت و یا نمایندگی جز ضمائم پرونده قرار گیرد .

  1. ستون خوانده:

 برای نوشتن ستون خوانده می بایست بدوا خوانده دعوی را درست شناسایی کنیم همیشه طرف حساب دعوای ما تنها آن کسی نیست که با ما طرف حساب است در بعضی دادخواست ها خواهی و نخواهی باید افراد دیگری دخیل گردند حال ممکن است این فرد شخص حقیقی باشد یا حقوقی در هر صورت باید مشخصات کامل خوانده دعوی را تا آنجا که امکان پذیر است کامل با خطی خوانا بنویسیم .

: به استناد بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اگر شخص حقیقی باشد ممکن است صغیر مجنون یا رشید باشد البته قانونگذار در خصوص طرح دعوا علیه اهالی یک محل معین نیز توضیح داده است که امروزه کاربرد ندارد ناگفته نماند که تعیین خوانده در دادخواست ها یکی از مهمترین امور در تنظیم دادخواست است اما در نوشتن نشانی یا اقامتگاه خوانده یا خوانندگان نیز باید دقت بسیار نمود .

 خواهان یا آدرس کاملی از خوانده خود دارد یا ندارد و اگر آدرس اقامتگاه او را دارد که همان را اعلام می کند و یا در بسیاری از موارد طرفین در زمان قرارداد اقامتگاه خود را در قرارداد قید می نمایند که این امر کمک شایان به خوانده می نماید و اگر خواهان آدرس اقامتگاه خوانده یا خوانندگان را نداشته باشد و یا آدرس بعضی را داشته باشد اما آدرس بعضی را نداشته باشد در این صورت افرادی که آدرس دارند آدرس آنها قید می‌شود و آنهایی که آدرس ندارند و به اصطلاح مجهول المکان می باشند .  حسب درخواست خواهان و به دستور دادگاه یک نوبت اخطاریه جهت شرکت در جلسه رسیدگی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی می گردد تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه (۳۰روز ) باشد .

توضیح : گاهی اتفاق می‌افتد که برای گرفتن حق و حقوق خود اشخاص دیگری را به دادگاه بکشانیم و یا افراد دیگری را به عنوان خوانده قرار دهیم تا بتوانیم حقانیت خود را با واسطه ثابت کنیم مثلاً شخصی که ملکی را از شخص غیر از مالک اصلی خود می خرد به طور مثال امیر ملک خود را از احمد و احمد آن را از وحید و ایشان نیز از کریم خریداری کرده است و سند مالکیت به نام کریم است و ملک به صورت قولنامه‌ عادی منتقل شده است حالیه امیر قصد دارد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه تسلیم نماید.  اینجا نمی تواند بگوید من با دیگران کاری ندارم من ملک را از احمد خریداری کردم و احمد باید سند را به نام من( امیر) انتقال بدهد در این جا خوانده دادخواست (امیر) عبارتند از همه ابادی ماقبل خود یعنی احمد و وحید و کریم  زنجیره وار خواهان چنین پرونده‌ای باید ثابت نماید که به طریق واسطه های موجود ملکی را از مالک اصلی( کریم )که سند به نام ایشان است خریداری کرده حالیه کریم باید موظف به انتقال سند رسمی باشد .

 و همینطور وقتی که بخوانیم ابطال سند را از دادگاه درخواست نماییم می بایست اداره ثبت اسناد و املاک را که  متصدی دفاتر اسناد رسمی است جزء خوانندگان قرار گیرد .

 3 . ستون خواسته :

 می شود گفت ستون خواسته ستون فقرات یک دادخواست است باید کامل- صریح – روشن و بدون ابهام نوشته شود و موارد زیر را کاملاً رعایت نمود .

الف) تعیین بهای خواسته :

ماده ۶۲ و ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید :

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه ترتیب دیگری معین کرده باشد.

1 . اگر خواسته پول رایج است باید دقیقاً همان مبلغ مورد درخواست نوشته شود

  1. اگر خواسته ارز و پول خارجی است باید به نرخ روز تسلیم دادخواست ارزشیابی و مبلغ دقیق آن نوشته شود .
  2. اگر خواسته سکه و طلا و جواهرات است باید به نرخ روز تسلیم دادخواست ارزشیابی و مبلغ دقیق آن نوشته شود .
  3. اگر خواسته ملک باید ارزش منطقه ای ملک توسط مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضایی به وسیله دستورات صادره از سوی اداره مالیات محاسبه و مبلغ دقیق آن نوشته شود و این ارزش منطقه‌ای……………… خواهان خواسته خواسته خود را تقدیم مینماید است .

بقیه امور به شرح بندهای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد .

 اگر خواسته به صورت مستمر باشد و محدود به زمان خاصی نباشد و یا مادام العمر باشد در این صورت مرجع آنچه را که ظرف ۱۰ سال …….می‌شود خواسته اعلام میگردد .

در ستون خواسته یک متن بسیار بسیار خلاصه شده است از خواسته نوشته می‌شود و علاوه بر تقدیم خواسته موارد ذیل نیز بعضا متناسب با خواسته خواهان قید می شود ممکن است خواهان بخواهد در اجرای مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته را با توجه به شرحی که در موارد مذکور آمده است درخواست نماید .‌‌

ستون بعدی که یک خواهان در دادخواست باید آن را تکمیل نماید ستون ضمائم و منضمات است .

. ستون ضمائم و منضمات :

در ستون ضمائم خواهان باید سند و مدرک آنچه که ادعا می‌کند را ضمیمه نماید مثلاً مدعی است که وجه چک پرداخت نمی‌شود باید تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را ضمیمه کند و می گوید ملکی خریده ام و خریدار سند آن را به نام من منتقل نمی‌کند باید تصویر مبایعه نامه را ضمیمه کند . ناگفته نماند که قانونگذار در ماده……. قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید ضمائم باید به تعداد خوانده به اضافه یک برگ باشد ولی این قانون برای زمانی بوده که کارها به صورت الکترونیکی نبوده امروز فقط با اصل مدرک و سند دعوای خود به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نمایید کافی است و همچنین مدرک و سند وکالت و نمایندگی برای اشخاص محجور و صغیر  باید به ضمیمه های دادخواست اضافه گردد .

: ضمنا اینکه اگر سند و مدارک خواهان در یک پرونده دیگری در محاکمه قضایی است و برای اثبات حق نیاز به مطالعه آن پرونده وجود دارد باید شماره آن پرونده و شعبه‌ای که آن پرونده درآن مطرح  است و نیز مجتمع قضایی و نام شهری که پرونده در دادگاه آن مطرح است به صورت روشن بیان نماید مثلا پرونده کلاسه در شعبه دادگاه کیفری یا حقوقی یا شعبه دادیاری و بازپرسی شهر جهت بهره برداری قضائی مطالعه شود .

 خلاصه هر آنچه برای اثبات حق خود لازم و هر آنچه که ممکن است خوانده در دفاع از خود مدارکی از شما درخواست کند و هر آنچه ثابت نماید شما حق طرح دعوی را دارید باید ضمیمه دادخواست خود نموده و اصل آنها را در جلسه رسیدگی با خود به دادگاه ببرید .