ذفتر خدمات قضایی شهرقدس

شامل مدیریت ، کارشناس حقوق ، و8 پرسنل دیگر برای امور ثبت دادخواست و شکواییه و .. درحال خدمت گزاری به شما عزیزان می باشد.